X
تبلیغات
زولا

توصیه هایی برای تقویت خواندن

توصیه هایی برای تقویت خواندن

- آموزش خواندن را از زمانی آغاز کنید که فراگیران شما به خوبی قادر باشند ،هر کلمه را که می شنوند درست تلفظ کنند و معنی و مفهوم آن را بدانند .

- با تمرین و تکرار دانش آموزان را عادت دهید که در هنگام خواندن ، شکل کلی کلمه را بخوانند و چشم آن ها روی اجزای کلمه مکث نکند .

- به فراگیران عادت دهید که در هنگام خواندن کلمه ها ، به معنی و مفهوم آن چه می خوانند ،توجّه کنند .

- به فراگیران عادت دهید که در هنگام خواندن ، دایره ی دید خود را روی کلمه های بعدی آن جمله نیز گسترش دهند تا ارتباط کلمه های یک عبارت با مکث های نا بجا قطع نشود .

- به فراگیران یاد دهید که در هنگام خواندن ، با توجه به معنی جمله و نشانه های نقطه گذاری ، آهنگی مناسب به کلام خود بدهند . آنان باید بدانند که تکیه ی صدا باید روی کدام کلمه یا کدام صدا در کلمه باشد ؛ در کجا باید مکث کنند ؛ باید بتوانند حالت های تعجب و شادی ، طلب ، خشم ، خبر ، سؤال و.....را با آهنگ صدا مجسم و بیان کنند .

- دانش آموزان باید به تدریج عادت کنند کلمه هایی را که خوانده اند ، بدون اعراب نیز بخوانند و درست تلفظ کنند .

- خواندن را به صورت عادت در دانش آموزان در آوریم.