X
تبلیغات
زولا

مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع و مدارس کیفی جامع

 

 

مدارس کیفی جامع محصول مدیریت فرایند مدار ومدیریت کیفیت جامع است در این مدارس بین همه کارکنان از جمله معلمان و دانش آموزان ارتباط  مطلوبی برقرار است به معلمان ، دانش آموزان ، خانواده ها وکارکنان قدرت می دهد تا فرصت را برای توسعه­ی کیفیت در مدرسه درک کرده و با ابزارهای مدیریت موجبات توسعه مدرسه را فراهم می­آورند. دراین مدارس همه کارکنان درغنی سازی وارتقای کیفیت مدرسه  مشارکت دارند  بهسازی  همه ی  عناصر و عوامل مدرسه از جمله برنامه های  درسی ،آموزشی ، امور پرورشی ، فوق برنامه ، منابع انسانی ارتباط با والدین وروش های ارزشیابی ، اصول ناظر بر مدارس کیفی جامع است .

        مدیریت این مدارس فرایندمدار است و تلاش می­کند برنامه ریزی استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند این مدارس به رهبران و مدیران اثر بخش نیاز دارند مدیرانی که آینده گرا بوده  و دیدگاه های آینده را بررسی کرده و  ایده هایی را برای تغییر پیشنهاد کنند پذیرای  ایده های  جدید  بوده و برای دیگران  به ویژه دانش آموزان و معلمان امید و خوش بینی و نشاط فراهم کنند.

        مدیریت کیفیت جامع یک حرکت و نهضت همگانی است، یک راه صحیح کار است که همه افراد باید در این نهضت مشارکت کنند در واقع مدیریت کیفیت جامع، روش مدیریت گروهی انجام دادن کار برای بهبود مداوم کیفیت و بهره وری قابلیت ها و استعداد های مدیریت و نیروی انسانی کار است.