X
تبلیغات
زولا

چگونه معلمی حرفه ای باشیم ؟

چگونه معلمی حرفه ای باشیم ؟

معلم حرفه ای کیست؟

معلم حرفه ای ، کسی است که دانش و تجربه ی کافی دارد و روش تدریس نیز می داند ، یعنی اینکه می داند چه روش ها و فنونی را در کجا و چگونه به کار گیرد تا کلاس کارآمد و اثربخشی داشته باشد. معلمانی که هر سه ویژگی دانش، تجربه و روش را توأمان دارا باشد ، معلم حرفه ای قلمداد می شوند وگرنه هر یک از ویژگی­های مذکور به تنهایی نمی تواند فردی را به معلمی حرفه ای تبدیل کند. در واقع ، آنچه که معلم حرفه ای را از سایر معلمان متمایز می کند. استفاده ی مناسب و بجا از روش های مطلوب تدریس است. هر چند نبود هر یک از دو عامل دانش و تجربه ی کافی مشکلاتی برای معلم به وجود می آورد نداشتن روش مناسب ، سبب از بین رفتن دو متغیر دیگر نیز می شود.

منظور از روش ، در اینجا دانستن انواع روش های مرسوم تدریس که اغلب معلمان ، کم و بیش از آن ها استفاده می کنند ، نیست ، بلکه فراتر از آن مدنظر است. هر چند استفاده ی به موقع و مناسب از آن روش ها هم مورد تاکید است ، اما در اینجا روش ها و فنونی ذکر خواهد شد که بتواند همه ی معلمان را به سوی حرفه ای شدن رهنمون سازد.


چگونه کلاس جذابی را برای دانش آموزان خود فراهم کنیم؟

فرض کنید وارد کلاس شده اید. اولین قدم تدریس شما پس از ورود به کلاس چیست؟ به عبارت دیگر ، چه کارهایی را باید انجام دهید؟ و از انجام چه کارهایی باید بپرهیزید؟ اگر کلاس شلوغ بود چه باید کرد؟ و ...

فرآیندی را که در پی می آید ، مرحله به مرحله طی کنید ، و مطمئن باشید که کلاس جذابی خواهید داشت.

- مکث کنید ، منتظر بمانید تا همه ی کلاس آماده شود تک تک دانش آموزان را از نظر بگذرانید.

- قبل از آنکه همه کلاس آماده شود ، تدریس خود را شروع کنید.

- اگر کلاس شلوغ است، به دانش آموزان شلوغ، خیره شوید. تغییر فعالیت دهید (مثل جابجایی صندلی کلاس، نگاه به دفتر نمره و نگاه به دانش آموزان و...)

- هرگز تدریس خود را با ارعاب و تهدید آغاز نکنید. صحبت های خود را دوستانه و به آرامی آغاز کنید.

- از مطالب درس قبلی سوال کنید. بدون یادآوری درس قبلی ، درس جدید را آغاز نکنید.

- برای تدریس درس جدید ، دانش آموزان را آماده کنید ، و برای آماده سازی، سوالات غیر مستقیم اما در ارتباط با درس جدید از دانش آموزان بکنید.

- تدریس خود را با مثال های ساده ، به روز و کاربردی آغاز کنید از بیان مثال های تکراری و اصطلاحات فنی تا حد امکان بپرهیزید.

- مقدمات تدریس را آن قدر طولانی نکنید که دانش آموزان برای یادگیری موضوع اصلی درس ، خسته شوند.

- در این مرحله ، بر موضوع درس تمرکز کنید ، و تدریس خود را پی بگیرید.

 

چرا باید در دانش آموزان ایجاد انگیزه کرد؟

انگیزه را ، محرک هر فرد برای رسیدن به اهداف خود تعریف کرده اند. اگر معلمی نتواند از این عامل برای بهتر شدن تدریس استفاده کند ، یک ابزار بسیار قوی را از دست داده است. از این رو ، توصیه می شود قبل از هر تدریس، انگیزه ی دانش آموزان را برای یادگیری درس جدید افزایش دهید. در بیان اینکه چرا باید در دانش آموز ایجاد انگیزه کرد ، می توان به این موارد اشاره کرد :

- برانگیختن علاقه ی دانش آموزان

- درگیر کردن دانش آموزان با موضوع تدریس

- معطوف کردن توجه دانش آموز ، به آنچه که باید یاد بگیرد.

فنون ایجاد انگیزه در یاد گیرندگان :

بیان اهداف درس :

اهداف درس را برای فراگیرندگان به روشنی بیان کنید ، یعنی مشخص کنید که دانش آموزان پس از پایان درس به چه دانشی و یا توانمندی هایی دست پیدا می کنند.

معنادار کردن یادگیری :

کاربردهای درس را در موقعیت های متفاوت زندگی ، برای دانش آموزان بازگو کنید ، یعنی طوری عمل کنید که دانش آموزان احساس کنند با یادگیری این درس می توانند مشکلی از مشکلات زندگی خود را حل کنند. در واقع، یادگیری را برای دانش آموزان معنادار کنید.

 

مشارکت دادن دانش آموزان در بحث :

از روش هایی استفاده کنید تا کلاس درگیر بحث شود ، طوری عمل کنید که دانش آموزان خود را در یادگیری سهیم بدانند. برای مثال ، در حین تدریس از سوالاتی استفاده کنید تا دانش آموزان نیز مجبور به مشارکت شوند و سپس از هر پاسخ منطقی از تشویق های کلامی و یا غیر کلامی استفاده کنید و ...

انجام تدریس از ساده به مشکل :

بکوشید ابتدا مباحث ساده درس را برای دانش آموزان ارائه کنید، سپس به مباحث پیچیده برسید.

استفاده از مثال های ساده ، آشنا و دلنشین :

در سرتاسر تدریس ، برای تبیین و تفهیم هر چه بهتر تدریس ، از مثال های ساده آشنا و دلچسب که موجب افزایش انگیزه یادگیری دانش آموزان را فراهم می آورد ، استفاده کنید.

تذکر آزمون :

برای درگیر کردن بیشتر دانش آموزان ، می توانید با تذکر آزمون آنان را برای یادگیری هر چه بیشتر درس ترغیب کنید. اما این ترغیب نباید جنبه ی تهدید به خود بگیرد. برای مثال ، از این عبارت استفاده کنید :

از این درسآزمون خواهم گرفت. پس دقت کنید تا آن را خوب بخوانید و یاد  بگیرید.

یادآوری : از این روش زمانی استفاده می نماییم که روش های قبلی جواب نداده باشد.

چارچوب تدریس حرفه ای

این چارچوب به جنبه هایی از مسئولیت معلم اشاره می کند که به استناد مطالعات تجربی و پژوهشهای نظری ، عوامل ارتقا دهنده ی بهبود و یادگیری دانش آموزان را عمیقاً فراهم می آورد این چارچوب نشان می دهد که معلم چه چیزهایی را باید بداند و برای تدریس حرفه اش چه کارهایی باید بتواند انجام دهد.

چارچوب تدریس حرفه ای

 

حیطه اول : برنامه ریزی و آمادگی

1- الف : نشان دادن دانش محتوا و آموزش

· دانش محتوا

· دانش ارتباطات

· دانش آموزش مرتبط با محتوا

 

1 - ب : نشان دادن دانش مربوط به دانش آموزان

· دانش مربوط به ویژگی های گروه سنی

· دانش مربوط به رویکردهای مختلف یادگیری دانش آموزان

 · دانش مربوط به علایق و میراث فرهنگی دانش آموزان

 

1 – ج : انتخاب اهداف آموزشی

· ارزش ها

· وضوح و روشنی

· مناسب بودن برای دانش آموزان مختلف

· تعادل و موازنه

 

1 – د : نشان دادن دانش مربوط به منابع

· منابع برای تدریس

· منابع برای دانش آموزان

 

1- ه : طراحی آموزشی منسجم و قابل فهم

فعالیت های یادگیری

منابع و مواد آموزشی

گروههای آموزشی

ساختار درس

 

1 – و : ارزیابی یادگیری دانش آموز

· انطباق با اهداف آموزشی

· معیارها و استانداردها

· استفاده برای برنامه ریزی

حیطه ی دوم : محیط کلاس

2 – الف : ایجاد محیط توام با احترام و صمیمیت

· تعامل معلم با دانش آموزان

· تعامل دانش آموزان با هم

 

2 -  ب : ایجاد فرهنگ یادگیری

· اهمیت محتوا

· غرور (عزت نفس) دانش آموز هنگام کار

· انتظارات برای یادگیری و پیشرفت

 

2 – ج : روش های کلاس داری

· اداره گروه های آموزشی

· اداره مواد و تجهیزات

· عملکرد وظایف غیر آموزشی

· نظارت بر داوطلبان و افراد غیر حرفه ای

 

2 – د : مدیریت رفتار دانش آموز

· انتظارات

· نظارت بر رفتار دانش آموز

· واکنش نسبت به رفتار غلط دانش آموز

 

2 – ه : سازماندهی فضای فیزیکی

· امنیت و تنظیم وسایل

· در دسترس بودن برای یادگیری و استفاده از منابع فیزیکی

0


حیطه سوم : آموزش

3- الف : برقراری ارتباط واضح و درست 

· راهها و روش ها 

· زبان گفتاری و نوشتاری

 

3 - ب : استفاده از تکنیک های پرسش و پاسخ و مباحثه

· کیفیت سوالات

· تکنیک های مباحثه 

 · مشارکت دانش آموز 

 

3 – ج : درگیر کردن دانش آموز در یادگیری 

· ارائه ی محتوا

· فعالیت ها و تکالیف

· گروه بندی دانش آموزان

· مواد و منابع آموزشی

· ساختار و سرعت

 

3 – د : دادن بازخورد به دانش آموزان 

· کیفیت بازخورد : صحیح ، واقعی ، سازنده و ویژه

· به جا و به هنگام بودن

 

3- ه : حساسیت و انعطاف پذیری نشان دادن 

· تنظیم (تعدیل) درس

· واکنش نسبت به دانش آموزان

· تداوم (استمرار)

حیطه ی چهارم : مسئولیت های حرفه ای

4 الف : تفکر در امر تدریس 

· صحت (درستی)

· استفاده در تدریس آینده

 

4 -  ب : نگهداری گزارش های درست 

· تکمیل تکالیف دانش آموزان

· پیشرفت دانش آموز در یادگیری

· گزارش های غیر آموزشی

 

2 – ج : برقراری ارتباط با خانواده ها 

· اطلاعات در مورد برنامه آموزشی

· اطلاعات در مورد دانش آموز

· درگیر کردن خانواده ها در برنامه ی آموزشی

· نظارت بر داوطلبان و افراد غیر حرفه ای

 

2 – د : همکاری با مدرسه و اداره (ناحیه/ منطقه) 

· ارتباط با همکاران

· خدمت به مدرسه

· مشارکت در طرح های مدرسه و اداره متبوعه

 

2 – ه : رشد و توسعه ی حرفه ای 

· افزایش دانش محتوا و مهارتهای آموزشی

· خدمت به اعضای حرفه ای

 

4 -  و : نشان دادن مهارتهای حرفه ای

· خدمت به دانش آموزان

· حمایت و طرفداری

· تصمیم گیری

 

اجزا و عناصر فوق اگرچه جدا از هم هستند ولی کاملاً به هم مرتبط می باشند. آمادگی و برنامه ریزی معلم بر آموزش وی تاثیر می گذارد و تمام این عناصر تحت تاثیر تعمق در مورد روشی است که برای یک واحد درسی به کار می رود.

 

در انتظار بهترین ایده ها نباشید ، ایده ی بهتر را اجرا کنید واین ایده های بهتر ایده های بهتری به دنبالش خواهند آمد.