X
تبلیغات
زولا

نکته های آموزنده

*ما می توانیم خلاق باشیم زیرا معلم هستیم و معلمی از هر فعالیتی در عالم خلاق تر است 

 

*ترس همیشه از نادانی سرچشمه می گیرد. 

 

*همه آنچه هستیم نتیجه افکار ماست. 

 

*ارزش انسان به تفکر و باورهای اوست 

 

*یک ساعت تفکر بهتر از هفناد سال عبادت است  

 

*رمز کلید پیروزیها اراده است 

 

*روحیه داشته باشیدُزود به شما برنخوردُ به جای فکر منفی کردن سعی کنید مثبت اندیش باشید. 

 *آدمهای با استعداد باید سریعتر برای دستیابی به هدف حرکت کنند نباید ترس از شکست ما را از رسیدن به پیروزی منع کند.با خودت بگو:من میتوانم.من شایسته هستم.من با خوشحالی تلاش می کنم تا به هدفهای خود برسم.من به خود نیرو می دهم.من از حرکت نمی ایستم.من مطمئن هستم که پیروز هستم چون به شکست اصلاْفکر نمی کنم. 

 

*من معلم ابتدایی تکرار کننده و خسته کننده ای نیستمُ هر روز یک کار تازه ی آموزشی ایجاد می کنم و به روشی تازه اطلاعات خودم را در اختیار دانش آموزانم قرار می دهم. احساس من سر شار از تازه بودن و فکر من سرشار از خلاقیت است. 

 

*برای معلم داشتن دانش و آگاهی و خلاقیت و نوآوری از ضروریات است ولی مهمتر از این علم و آگاهیُ شیوه ی صحیح انتقال این دانش و آگاهی به دانش آموز است.    

 *آزاد اندیشی آغاز خلاقیت است.من به شاگردانم کمک میکنم تا آزاد اندیشی و خوب اندیشیدن را یاد بگیرند.زیرا آزاد اندیشی اساس خلاقیت است.

 

 

*اگه نگی نخندی                پیاز می شی می گندی  

 

تقدیم به دوستان وکسانی که دلشان برای دانش آموزان می تپد